TopBài 01 - Tổng quan về .NET Framework 4.5 - C#
Giới thiệu về Visual Studio
Giới thiệu về .NET Framework
Kiến trúc và các thành phần của .NET Framework
Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C#
Đặc điểm của ngôn ngữ lập trình C#
Quá trình hình thành và phát triển của C#
Chương trình C# đầu tiên
Hướng dẫn cài đặt Visual Studio 2015
Bài 02 - Biến và Kiểu dữ liệu trong C#
Xác định và mô tả các biến và kiểu dữ liệu trong C #
Giải thích các dòng chú thích và tài liệu XML
Hằng số, các từ khóa
Nhập/Xuất trong C#
Bài 03 - Câu lệnh và các phép toán
Xác định và mô tả các câu lệnh và biểu thức
Giải thích các loại phép toán, toán tử trong C#
Giải thích quá trình thực hiện chuyển đổi dữ liệu trong C #
Bài 04 - Các cấu trúc điều khiển
Các cấu trúc lặp (if, if...else, switch)
Các cấu trúc lặp (for, while, do...while, foreach,...)
Các cấu trúc nhảy: return, goto. break, continue
Bài 05 - Array (Giới thiệu mảng và cách sử dụng)
Xác định và mô tả các mảng
Liệt kê và giải thích các loại mảng
Giải thích lớp Array
Bài 06 - Xây dựng lớp và cài đặt phương thức
Giải thích các lớp (class) và đối tượng (Object)
Xác định và mô tả các phương thức (Method)
Liệt kê các bổ từ truy cập (access modifiers)
Các phương thức nạp chồng (Overloading)
Phương thức khởi tạo(constructors), Phương thức hủy(destructors)
Bài 07 - Tính chất Kế thừa và đa hình
Định nghĩa và giải thích tính đa hình
Giải thích các phương thức ghi đè
Giải thích tính chất đa hình
Các lớp sealed
Bài 08 - Abstract classes and interface
Giải thích lớp trừu tượng và lớp giao diện trong lập trình hướng đối tượng C#
So sánh Abstract và Interface
Bài 09 - Properties, fields, methods and indexer
Giải thích các thuộc tính, field, method và các lợi ích
Giải thích chỉ mục (indexer)
Bài 10 - Namespaces
Giải thích không gian tên (Namespace)
Các không gian tên lồng nhau (Nested namespace)
Bài 11 - Xử lý ngoại lệ (Exception Handling)
Xác định và mô tả ngoại lệ
Giải thích quá trình ném và bắt các ngoại lệ
Giải thích các khối try nghiệm lồng nhau và nhiều khối catch
Xác định và mô tả ngoại lệ tùy biến
Bài 12 - Events, delegates and Collections
Giải thích khái niệm về ủy quyền (delegate)
Giải thích các sự kiện (Events)
Xác định và mô tả các lớp tập hợp (Collections)
Bài 13 - Generics and iterators
Xác định và mô tả các lớp Generics
Giải thích việc tạo và sử dụng các lớp Generics
Làm việc với iterators 
Bài 14 - Các kiểu và các phương thức nâng cao
Anonymous methods,extension methods, anonymous types, partial types, nullable types
Bài 15 - Các khái niệm nâng cao trong C# (Phần 1)
System-defined generic delegates, lambda expressions, query expressions
Bài 16 - Các khái niệm nâng cao trong C# (Phần 2)
Windows Communication Framework (WCF), parallel programming, dynamic programming
Bài 17 - Encrypting and Decrypting Data
Explain symmetric encryption.
Explain asymmetric encryption.
List the various types in the System.Security.Cryptography namespace that supports symmetric and asymmetric encryptions.


Khóa học quan tâm

Khóa học Xây dựng dự án với ASP.NET MVC 5Khóa học xây dựng dự án thực tế với PHP & My SQL

Liên hệ

Cơ sở 1:

  Tầng 6 - Tòa nhà Viện Công Nghệ (RIMT)
       25 Vũ Ngọc Phan - Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội

  0978.611.889

 devmaster.contact@gmail.com

 hna.tvchung@gmail.com

Cơ sở 2:

  Tầng 6, Số 140 - Đường Cầu Diễn - Nguyên Xá - P. Minh Khai - Q. Bắc Từ Liêm - Tp. Hà Nội

  0978.611.889


  Giờ làm việc:
  • Từ Thứ 2 đến Thứ 6 : 07h30 -> 21h30
  • Thứ 7 - Chủ nhật : 07h30 -> 17h00
Gửi tin nhắn Facebook
Gửi tin nhắn Facebook