Top



Bài 01 - Tổng quan về ngôn ngữ lập trình CShape
Giới thiệu về Visual Studio
Giới thiệu về .NET Framework
Kiến trúc và các thành phần của .NET Framework
Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C#
Đặc điểm của ngôn ngữ lập trình C#
Quá trình hình thành và phát triển của C#
Chương trình C# đầu tiên
Hướng dẫn cài đặt Visual Studio 2015
Bài 02 - Nhập/Xuất, Các cấu trúc điều khiển trong CShape
Nhập xuất dữ liệu trong ứng dụng Console (I/O)
Chuyển đổi kiểu dữ liệu (Convert)
Các cấu trúc lựa chọn (if, switch)
Các câu trúc lặp (for, while, do...while, foreach)
Các lệnh nhảy (break, continue, goto, return,..)
Bài 03 - Xây dựng các lớp, các thành phần của lớp
Lớp và khai báo lớp
Tạo đối tượng
Thuộc tính
Phương thức
Truy xuất các thành phần bên trong đối tượng
Biến tĩnh và phương thức tĩnh
Truyền tham số cho phương thức
Phương thức khởi tạo và từ khóa “this”, Phương thức hủy
Bài 04 - Hướng đối tượng trong CShape
Nạp chồng phương thức
Nạp chồng constructor
Kế thừa
Kế thừa constructor
Ghi đè
Lớp sealed
Tính đa hình trong C#
Bài 05 - Mảng và chỉ mục trong CShape
Mảng một chiều
Mảng hai chiều
Lớp Array
Chỉ mục
Bài 06 - Generics và Collections trong CShape
Giới thiệu về tập hợp (Collection)
Tìm hiểu một số Collection (lớp ArrayList, Hashtable, SortedList)
Giới thiệu về tập hợp có định kiểu (Generic Collection)
Tìm hiểu một số Generic Collection (List<>, Dictionary<>, SortedList<>)
Bài 07 - Namespace và xử lý ngoại lệ trong CShape
Giới thiệu về Namespace và đặc điểm của Namespace
Các Namespace của hệ thống
Các sử dụng Namespace
Đặt bí danh cho Namespace
Giới thiệu về Exception
Lớp Exception
Một số Exception của hệ thống
Xử lý ngoại lệ, tạo Custom Exception
Bài 08 - LINQ, Entity Framework, Lambda expressions, query expressions
Giới thiệu về LINQ
LINQ Provider
Một số thao tác cơ bản trên LINQ
Một số phương thức mở rộng trên LINQ
Bài 09 - Các khái niệm về cơ sở dữ liệu
Giải thích khái niệm dữ liệu và cơ sở dữ liệu
Mô tả các phương pháp tiếp cận để quản lý dữ liệu
Định nghĩa Hệ thống Quản trị Cơ sở dữ liệu (Database Management System - DBMS)
Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ
Định nghĩa và giải thích RDBMS
Mô tả thực thể và bảng và liệt kê các đặc điểm của bảng
Bài 10 - Giới thiệu về SQL Server 2016
Mô tả kiến trúc cơ bản của SQL Server 2016
Liệt kê các phiên bản và ấn bản SQL Server
Giải thích vai trò và kiến trúc của các csdl SQL Server
Liệt kê các tính năng mới SQL Server 2016
Hướng dẫn sử dụng công cụ SSMS
Bài 11 - Ngôn ngữ T-SQL
Giải thích ngôn ngữ giao tác Transact-SQL
Liệt kê các nhóm lệnh Transact-SQL khác nhau
Giải thích các kiểu dữ liệu khác nhau được hỗ trợ bởi Transact-SQL
Giải thích các thành phần ngôn ngữ Transact-SQL
Giải thích luận lý vị từ (predicate logic)
Mô tả thứ tự logic của các toán tử trong câu lệnh SELECT.
Bài 12 - Tạo CSDL, Tạo bảng (Table)
Mô tả cơ sở dữ liệu hệ thống và cơ sở dữ liệu(csdl) người dùng định nghĩa
Tạo một cơ sở dữ liệu
Liệt kê và mô tả các kiểu chỉnh sửa cơ sở dữ liệu
Tạo bảng và các ràng buộc
Bài 13 - Truy vấn dữ liệu
Các dạng truy vấn dữ liệu với Select
Truy vấn trên nhiều bảng
Truy vấn thống kê (Sử dụng các hàm thống kê)
Bài 14 - Tạo View và các thao tác trên view
Giới thiệu View
Định nghĩa và giải thích View
Các lợi ích của View
View hệ thống
Cách tạo view, Sửa view, Xóa view
Các giới hạn của view
Cách xem thông tin định nghĩa của view
Bài 15 - Làm việc với thủ tục (Procedure)
Thủ tục nội tại (Stored Procedure)
Tạo và thực thi thủ tục nội tại
Xem thông tin thủ tục nội tại
Làm việc với thủ tục nội tại
Thay đổi và xóa thủ tục nội tại
Bài 16 - Làm việc với Trigger
Giới thiệu về Trigger
Mục đích của trigger
Các loại trigger


Khóa học quan tâm

Khóa học Xây dựng dự án với ASP.NET MVC 5Khóa học xây dựng dự án thực tế với PHP & My SQL

Liên hệ

Cơ sở 1:

  Tầng 6 - Tòa nhà Viện Công Nghệ (RIMT)
       25 Vũ Ngọc Phan - Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội

  0978.611.889

 devmaster.contact@gmail.com

 hna.tvchung@gmail.com

Cơ sở 2:

  Tầng 6, Số 140 - Đường Cầu Diễn - Nguyên Xá - P. Minh Khai - Q. Bắc Từ Liêm - Tp. Hà Nội

  0978.611.889


  Giờ làm việc:
  • Từ Thứ 2 đến Thứ 6 : 07h30 -> 21h30
  • Thứ 7 - Chủ nhật : 07h30 -> 17h00
Gửi tin nhắn Facebook
Gửi tin nhắn Facebook