TopBài 01: Khái niệm cơ bản về ngôn ngữ lập trình C
Phân biệt sự khác nhau giữa Câu lệnh, Chương trình và Phần mềm
Biết được quá trình hình thành ngôn ngữ C
Biết được khi nào dùng C và tại sao
Nắm được cấu trúc ngôn ngữ C
Hiểu rõ khái niệm giải thuật (algorithms)
Vẽ lưu đồ (flowchart)
Sử dụng được các ký hiệu dùng trong lưu đồ
Bài 02 - Biến và Kiểu dữ liệu
Hiểu được biến (variables)
Phân biệt biến và hằng (constants)  
Liệt kê các kiểu dữ liệu khác nhau và sử dụng chúng trong chương trình C
Hiểu và sử dụng các toán tử số học  
Bài 03 - Toán tử và biểu thức
Hiểu được toán tử gán 
Hiểu được biểu thức số học
Nắm được toán tử quan hệ và luận lý (Relational and Logical Operators)
Nắm được toán tử luận lý nhị phân và biểu thức (Bitwise Logical Operators and Expression)
Hiểu được khái niệm ép kiểu (Cast)
Hiểu được độ ưu tiên của các toán tử
Bài 04 - Nhập và Xuất trong ngôn ngữ lập trình C
Tìm hiểu các hàm định dạng Nhập/Xuất  scanf(), printf()
Sử dụng các hàm Nhập/Xuất ký tự getchar(), putchar()
Bài 05 - Cấu trúc Điều kiện trong ngôn ngữ C
Tìm hiểu về cấu trúc lựa chọn: Lệnh if,  Lệnh if – else, Lệnh nhiều  if, Lệnh  if lồng nhau
Lệnh switch 
Bài 07 - Khái niệm về mảng và cách sử dụng
Các phần tử của mảng và các chỉ số
Khai báo mảng
Cách quản lý mảng trong C
Cách khởi tạo mảng
Tìm hiểu chuỗi / mảng ký tự
Tìm hiểu mảng hai chiều
Cách khởi tạo mảng hai chiều
Bài 08 - Khái niệm về con trỏ (Pointer)
Tìm hiểu về con trỏ và khi nào thì sử dụng con trỏ
Cách sử dụng biến con trỏ và các toán tử con trỏ
Gán giá trị cho con trỏ
Phép toán trên con trỏ
So sánh con trỏ
Con trỏ và mảng một chiều
Con trỏ và mảng nhiều chiều
Tìm hiểu cách cấp phát bộ nhớ
Bài 09 - Hàm trong ngôn ngữ lập trình C
Tìm hiểu cách sử dụng hàm
Tìm hiểu cấu trúc của hàm
Khai báo hàm và các nguyên mẫu hàm
Tìm hiểu các kiểu khác nhau của biến
Hàm được gọi như thế nào
Truyền bằng giá trị; Truyền bằng tham chiếu
Tìm hiểu về các qui tắc về phạm vi của hàm
Các hàm trong các chương trình có nhiều tập tin
Các lớp lưu trữ
Con trỏ hàm
Bài 10 - Xử lý Xâu ký tự (String) trong C
Giải thích biến và hằng chuỗi.
Giải thích con trỏ đến chuỗi.
Thực hiện các thao tác nhập/xuất chuỗi.
Giải thích các hàm thao tác chuỗi.
Giải thích cách thức truyền mảng vào hàm.
Mô tả cách thức sử dụng chuỗi như các đối số của hàm.
Bài 11 - Các kiểu dữ liệu nâng cao - Sắp xếp
Tìm hiểu kiểu dữ liệu cấu trúc và công dụng
Định nghĩa cấu trúc
Khai báo các biến kiểu cấu trúc
Cách truy cập vào các phần tử của cấu trúc
Khởi tạo biến cấu trúc
Sử dụng biến cấu trúc trong câu lệnh gán
Cách truyền tham số cấu trúc
Sử dụng mảng các cấu trúc
Tìm hiểu cách khởi tạo mảng các cấu trúc 
Bài 12 - Quản lý tập tin trong ngôn ngữ C
Giải thích  streamsfile
Thảo luận về các streams văn bản và streams nhị phân
Giải thích các hàm xử lý tập tin
Giải thích về con trỏ tập tin
Thảo luận về con trỏ hiện hành
Giải thích về các đối số dòng lệnh
Bài 06 - Cấu trúc điều khiển lặp - Vòng lặp
Tìm hiểu về vòng lặp ‘for’ trong C
Làm việc với toán tử dấu phẩy (,)
Tìm hiểu về các vòng lặp lồng nhau
Tìm hiểu về vòng lặp ‘while’ và ‘do-while’
Làm việc với các lệnh breakcontinue
Tìm hiểu về hàm exit()


Khóa học quan tâm

Khóa học Xây dựng dự án với ASP.NET MVC 5Khóa học xây dựng dự án thực tế với PHP & My SQL

Liên hệ

Cơ sở 1:

  Tầng 6 - Tòa nhà Viện Công Nghệ (RIMT)
       25 Vũ Ngọc Phan - Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội

  0978.611.889

 devmaster.contact@gmail.com

 hna.tvchung@gmail.com

Cơ sở 2:

  Tầng 6, Số 140 - Đường Cầu Diễn - Nguyên Xá - P. Minh Khai - Q. Bắc Từ Liêm - Tp. Hà Nội

  0978.611.889


  Giờ làm việc:
  • Từ Thứ 2 đến Thứ 6 : 07h30 -> 21h30
  • Thứ 7 - Chủ nhật : 07h30 -> 17h00
Gửi tin nhắn Facebook
Gửi tin nhắn Facebook