Top

TẠI SAO BẠN NÊN HỌC LẬP TRÌNH WEBSITE VỚI ASP.NET MVC 5?

04

Top 4 lĩnh vực CNTT được tuyển dụng nhiều nhất tại Việt Nam năm 2015

78.300

Kiểm tra tìm kiếm cho từ khóa "Tuyển dụng Lập trình viên ASP.NET MVC 5"

400-1000$

Là mức lương cơ bản cho người mới ra trường

BẠN CÓ PHÙ HỢP VỚI LẬP TRÌNH WEB VỚI ASP.NET MVC 5?

 • Đam mê lĩnh vực công nghệ thông tin
 • Muốn bổ sung kiến thức về ASP.NET MVC 5
 • Có kiến thức cơ bản về:
 • Phân tích thiết kế CSDL
 • Kiến thức nền tảng về lập trình T-SQL
 • LKiến thức nền tảng về lập trình hướng đối tượng
 • Thiết kế giao diện web: HTML, CSS, Javascript...
 • Kiến thức nền tảng về thiết kế giao diện web: HTML, CSS, Javascript...
 • ...

TẠI SAO BẠN NÊN HỌC TẠI DevMaster?

Công nghệ đào tạo hàng đầu

Phương pháp giảng dạy Blended Learning & DMEDA chú trọng kỹ năng thực hành.
75% thực hành, 20% lý thuyết, 5%(Kiểm tra, Phỏng vẫn, Viết CV, Văn hóa doanh nghiệp)

Thực hành trên nền tảng doanh nghiệp

Thực tập tại Trung tâm Phần mềm D-Soft.
Được sự hỗ trợ tận tình của giảng viên, các chuyên gia hàng đầu của các công ty phần mềm F-Soft, CMC, Framgia, Luvina, Ominext, HiPT, LG...

Môi trường học tập hợp chuẩn Quốc tế

Đơn vị đào tạo duy nhất tại Việt Nam áp dụng hệ thống ISO 9001:2008 trong dịch vụ hỗ trợ đào tạo.

Bảo hành học tập trọn đời

Duy trì mãi mãi lớp học công nghệ dành cho học viên đã tốt nghiệp.

BẠN LÀM ĐƯỢC GÌ SAU KHÓA HỌC ASP.NET MVC 5?

Thiết kế web, phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu SQL SERVER 2012, Razor view Engine, LINQ, Entity Framework, triển khai website lên host và các kỹ thuật nâng cao.

Thiết kế web, phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu SQL SERVER 2012, Razor view Engine, LINQ, Entity Framework, triển khai website lên host và các kỹ thuật nâng cao.

Phân tích và phát triển website ASP.NET MVC theo quy trình sản xuất phần mềm công nghiệp.Bảo vệ website ở mức độ tốt nhất với chế độ Authentication và Authorization.

Phân tích và phát triển website ASP.NET MVC theo quy trình sản xuất phần mềm công nghiệp.Bảo vệ website ở mức độ tốt nhất với chế độ Authentication và Authorization.

Kết hợp với các tiện ích web: JQuery, Bootstrap, Ajax, hiệu ứng... để đạt được website với độ hoàn thiện cao.

Kết hợp với các tiện ích web: JQuery, Bootstrap, Ajax, hiệu ứng... để đạt được website với độ hoàn thiện cao.

Hoàn thành một website ASP.NET MVC gồm các chức năng cơ bản, tương thích với các thiết bị khác nhau. Đưa lên host và quản trị.

Hoàn thành một website ASP.NET MVC gồm các chức năng cơ bản, tương thích với các thiết bị khác nhau. Đưa lên host và quản trị.

Thời gian học: >=142h

NỘI DUNG KHÓA HỌC LẬP TRÌNH WEB VỚI ASP.NET MVC 5

 • Giới thiệu về Visual Studio
 • Giới thiệu về .NET Framework
 • Kiến trúc và các thành phần của .NET Framework
 • Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C#
 • Đặc điểm của ngôn ngữ lập trình C#
 • Quá trình hình thành và phát triển của C#
 • Chương trình C# đầu tiên
 • Hướng dẫn cài đặt Visual Studio 2017
 • Nhập xuất dữ liệu trong ứng dụng Console
 • Chuyển đổi kiểu dữ liệu
 • Các cấu trúc lựa chọn, rẽ nhánh (if, switch)
 • Các cấu trúc lặp (for, while, do...while, foreach,...)
 • Các cấu trúc nhảy (break, continue, return, goto,...)
 • Định nghĩa, khai báo mảng
 • Thao tác với mảng 1 chiều
 • Thao tác với mảng nhiều chiều
 • Thao tác với mảng răng cưa
 • Giới thiệu về lập trình hướng đối tượng
 • Lớp và khai báo lớp
 • Tạo đối tượng
 • Thuộc tính
 • Phương thức
 • Truy xuất các thành phần bên trong đối tượng
 • Biến tĩnh và phương thức tĩnh
 • Truyền tham số cho phương thức
 • Phương thức khởi tạo và từ khóa “this”
 • Phương thức hủy
 • Kế thừa
 • Kế thừa constructor
 • Nạp chồng phương thức
 • Nạp chồng constructor
 • Ghi đè
 • Tính đa hình trong C#
 • Lớp sealed
 • Lớp trừu tượng
 • Giao diện
 • Thực thi giao diện
 • Đa kế thừa giao diện
 • Thực thi giao diện tường minh
 • Kế thừa giao diện
 • Sự khác nhau giữa lớp trừu tượng và giao diện
 • Định nghĩa thuộc tính trong C#
 • Giải thích khai niệm về thuộc tính, trường lưu trữ và phương thức
 • Định nghĩa và giải thích indexer
 • Giới thiệu về tập hợp (Collection)
 • Tìm hiểu một số Collection (lớp ArrayList, Hashtable, SortedList)
 • Giới thiệu về tập hợp có định kiểu (Generic Collection)
 • Tìm hiểu một số Generic Collection (List<>, Dictionary<>, SortedList<>)
 • Giới thiệu namespace
 • Làm việc với namespace
 • Xử lý các ngoại lệ trong c#
 • Tạo và sử dụng ngoại lệ
 • Làm việc với LINQ
 • Query Expression
 • Entity Framwork
 • Lambda expression
 • Các phương thức mở rông trong Linq
 • Giới thiệu ADO.NET
 • Làm việc với DB
 • Code Reviewing use FxCop
 • Debugging with Log4NET
 • Winform in C#
 • Sử dụng C#
 • Winform
 • DB
 • ADO.NET
 • Topic Exam: Theory Part [60m]
 • Topic Exam: Practice Part[180m]
 • Database concepts
  Slides: Lesson01_Database_Basics.ppt
 • Entity Relationship Modelling
 • DDL Statements
 • DML Statements
 • Built-in Functions
 • DDL, DML Statements
 • Giảng viên giao bài tập cho học viên (bài tập cho nội dung DDL, DML & Built-in Function)
 • Các bài tập này học viên tự làm ở nhà và làm tại lớp dưới sự trợ giúp của giảng viên
 • Thực hành với các câu lệnh T-SQL
 • Học viên làm bài thực hành dưới sự hướng dẫn của giảng viên
 • Tạo và sự dụng Views
 • Tạo và sử dụng thủ tục - Stored Procedure
 • Tạo và sử dụng Trigger
 • Concept/Lecture
 • Daily Assignment Giving
 • Giảng viên giao bài tập cho học viên (bài tập cho nội dung SQL Objects), các bài tập này học viên tự làm ở nhà và làm tại lớp dưới sự trợ giúp của giảng viên
 • Practice:
 • Học viên làm bài tập tại lớp với sự hướng dẫn của giảng viên
 • Các bài thực hành liên quan đến T-SQL, SQL Objects
 • Practice:
 • Học viên làm bài tập tại lớp với sự hướng dẫn của giảng viên
 • Các bài thực hành tổng hợp của môn học
 • Topic Exam: Theory [60m]
 •    Questions Bank: chọn 40 câu chia đều cho các ngày học
 • Topic Exam: Practice[180m]
 • - Môi trường tạo trang web
 • - Web tĩnh và web động
 • - Công nghệ lập trình web
 • - HTML5 và CSS3
 • - HTML và cấu trúc của trang HTML
 • - Thẻ xác định khai báo thông tin cho trang web <head>
 • - Thẻ xác định tiêu đề cho trang web <title>
 • - Thẻ meta xác định siêu dữ liệu <meta />
 • - Thẻ xác định phần thân (nội dung) trang web<body>
 • - Một số các thẻ cơ bản trong HTML, HTML5
 • Thực hành: Sử dụng công cụ Adobe Dreamweaver CS5, PHP Designer, SublineText.. để tạo ứng dụng web
 • - Thẻ tạo bảng biểu (Table)
 • - Biểu mẫu nhập dữ liệu (Form)
 • - Các phần tử trong biểu mẫu của HTML
 • - Các phần tử mới trong biểu mẫu của HTML5
 • - Các thẻ <div> <lable> <span> <detail> <summary>….
 • - Các thẻ <header> <nav> <session> <acticle> <aside>
 • - Tổng quan về CSS và CSS3
 • - Tương tác giữa CSS và HTML
 • - Cú pháp của CSS, CSS3
 • - Các bộ chọn, bộ chọn thuộc tính,..
 • - Sử dụng CSS, CSS3 trình bày giao diện web
 • - Cách sử dụng javascript
 • - Nhúng javascript vào trang HTML
 • - Khai báo biến trong javascript
 • - Hàm alert(), confirm() , prompt()
 • - Các toán tử trong javascript
 • - Lệnh rẽ nhánh trong javascript
 • - Vòng lặp trong javascript
 • - Mảng trong javascript
 • - Hàm trong javascript
 • - Chuỗi trong javascript
 • - Làm việc với các đối tượng cơ bản
 • - Sử dụng các thuộc tính và phương thức
 • - Làm việc với các sự kiện phổ biến trong Javascript
 • - Làm việc với các đối tượng của trình duyệt
 • - Tổng quan về JQuery
 • - Cách sử dụng JQuery
 • - Truy xuất các phần tử CSS qua JQuery Selector
 • - Các sự kiện với JQuery
 • - Gắn kết các sự kiện
 • - Các hiệu ứng với JQuery
 • - Sử dụng cú pháp jQuery để viết các xử lý trên trang web, nhằm tạo hiệu suất nhanh hơn.
 • - Sử dụng thêm một số plugin JQuery hỗ trợ như JQuery Validation
 • - Cài đặt các jQuery Plugin nhằm làm cho trang web sống động và có giao diện chuyên nghiệp hơn
 • - Giới thiệu về bootstrap, bootstrap 3
 • - Tải và nhúng bootstrap vào trang web
 • - Sử dụng Bootstrap Grid
 • - Sử dụng Bootstrap CSS
 • - Bootstrap components
 • - Bootstrap Typography
 • - Bootstrap Tables
 • - Bootstrap Forms
 • - Sử dụng các thành phần trong Bootstrap Forms
 • - Bootstrap Images
 • - Bootstrap Responsive Utilities
 • - Bootstrap Glyphicons
 • - Bootstrap Navigation Elements
 • - Bootstrap Pagination, Thumbnails, ….
 • What is ASP.NET?
 • ASP.NET Web Application
 • Multimedia: ASP.NET Execution Model
 • Creating Web Forms
 • Using Server Controls
 • Using Code-Behind Pages
 • Adding Event Procedures to Web Server Controls
 • Using Page Events
 • Using template with ListBound Controls
 • Practice with DataList Controls
 • Practice with Repeater Controls
 • Overview of User Input Validation
 • Using Validation Controls
 • Page Validation
 • State Management
 • Application and Session Variables
 • Cookies and Cookieless Sessions
 • Web Application Security Overview
 • Working with Windows-Based Authentication
 • Working with Forms-Based Authentication
 • Overview of Microsoft Passport Authentication
 • Define and describe the layers of Web application
 • Explain the structure of an ASP .NET MVC application
 • Explain the evaluation of Web application
 • Explain and describe how to create Web application in Visual Studio 2017
 • Define and describe controllers
 • Describe how to work with action methods
 • Explain how to invoke action methods
 • Explain routing requests
 • Describe URL patterns
 • Define and describe views
 • Explain and describe the razor engine
 • Define and describe the HTML helper methods
 • Define and describe models
 • Explain how to create a model
 • Describe how to pass model data from controllers to views
 • Explain how to create strongly typed models
 • Explain the role of the model binder
 • Explain how to use scaffolding in Visual Studio.NET
 • Define and describe the Entity Framework
 • Explain how to work with the Entity Framework
 • Define and describe how to initialize a database with sample data
 • Explain how to use LINQ queries to perform database operations
 • Define and describe authentication
 • Explain and describe how to implement authentication
 • Define and describe ASP.NET Identity
 • Define and describe the process of authorization
 • Define and describe how to perform unit tests
 • Explain how to prepare an application for deployment
 • Define and describe how to deploy an application on IIS
 • Học viên sử dụng các kiến thức đã được học để thực hiện project theo yêu cầu của giảng viên.
 • Giảng viên cùng với học viên thực hiện Project
 • Topic Exam: Theory:
  Questions Bank: chọn 40 câu chia đều cho các ngày học
 • Topic Exam: Practice

HỌC VIÊN DEVMASTER ĐÃ THÀNH CÔNG VÀ NGƯỜI TIẾP THEO CHÍNH LÀ BẠN!

Liên hệ

Cơ sở 1:

  Tầng 6 - Tòa nhà Viện Công Nghệ (RIMT)
       25 Vũ Ngọc Phan - Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội

  0978.611.889

 devmaster.contact@gmail.com

 hna.tvchung@gmail.com

Cơ sở 2:

  Tầng 6, Số 140 - Đường Cầu Diễn - Nguyên Xá - P. Minh Khai - Q. Bắc Từ Liêm - Tp. Hà Nội

  0978.611.889


  Giờ làm việc:
 • Từ Thứ 2 đến Thứ 6 : 07h30 -> 21h30
 • Thứ 7 - Chủ nhật : 07h30 -> 17h00
Gửi tin nhắn Facebook
Gửi tin nhắn Facebook