Top

TẠI SAO BẠN NÊN HỌC LẬP TRÌNH WEBSITE VỚI JAVA FRAMEWORK?

01

Ngôn ngữ lập trình số 1 về nhu cầu tuyển dụng!

1.040.000

Kết quả tìm kiếm cho từ khóa “Tuyển dụng lập trình Website với Java!”

500$-1500$

Là mức lương cơ bản của Lập trình Website với Java!

BẠN CÓ PHÙ HỢP VỚI LẬP TRÌNH WEB VỚI JAVA FRAMEWORK?

 • Đam mê lĩnh vực công nghệ thông tin
 • Muốn bổ sung kiến thức về công nghệ lập trình website theo mô hình MVC
 • Có kiến thức cơ bản về CNTT như:
 • Phân tích thiết kế CSDL
 • Kiến thức nền tảng về lập trình T-SQL
 • Kiến thức nền tảng về lập trình hướng đối tượng
 • Kiến thức nền tảng về thiết kế giao diện web: HTML, CSS, Javascript...
 • Hiểu biết cơ bản về Bootstrap, JQuery, Ajax...
 • ...

TẠI SAO BẠN NÊN HỌC TẠI DevMaster?

Công nghệ đào tạo hàng đầu

Phương pháp giảng dạy Blended Learning & DMEDA chú trọng kỹ năng thực hành.
75% thực hành, 20% lý thuyết, 5%(Kiểm tra, Phỏng vẫn, Viết CV, Văn hóa doanh nghiệp)

Thực hành trên nền tảng doanh nghiệp

Thực tập tại Trung tâm Phần mềm D-Soft.
Được sự hỗ trợ tận tình của giảng viên, các chuyên gia hàng đầu của các công ty phần mềm F-Soft, CMC, Framgia, Luvina, Ominext, HiPT, LG...

Môi trường học tập hợp chuẩn Quốc tế

Đơn vị đào tạo duy nhất tại Việt Nam áp dụng hệ thống ISO 9001:2008 trong dịch vụ hỗ trợ đào tạo.

Bảo hành học tập trọn đời

Duy trì mãi mãi lớp học công nghệ dành cho học viên đã tốt nghiệp.

Bạn làm được những gì sau khóa học?

Hoàn thành một ứng dụng website bằng java framework gồm các chức năng cơ bản, sử dụng lại trong nhiều trường hợp, và đặt biết tương thích với các thiết bị di động, máy tính bảng.

Hoàn thành một ứng dụng website bằng java framework gồm các chức năng cơ bản, sử dụng lại trong nhiều trường hợp, và đặt biết tương thích với các thiết bị di động, máy tính bảng.

Nắm vững các kiến thức về lập trình hướng đối tượng trong java, thiết kế website, phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu, thao tác thành thạo với sql SERVER 2016, triển khai website lên host và các kỹ năng nâng cao.

Nắm vững các kiến thức về lập trình hướng đối tượng trong java, thiết kế website, phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu, thao tác thành thạo với sql SERVER 2016, triển khai website lên host và các kỹ năng nâng cao.

Kết hợp với các tiện ích web: HTML5, CSS3, JQuery, Bootstrap, Ajax, các hiệu ứng... để có thể lập trình web với độ hoàn thiện cao.

Kết hợp với các tiện ích web: HTML5, CSS3, JQuery, Bootstrap, Ajax, các hiệu ứng... để có thể lập trình web với độ hoàn thiện cao.

Xây dựng ứng dụng website sử dụng ngôn ngữ java, JSP, JSF, JDBC, Hibernate, Spring, kết nối cơ sở dữ liệu Sql Server.

Xây dựng ứng dụng website sử dụng ngôn ngữ java, JSP, JSF, JDBC, Hibernate, Spring, kết nối cơ sở dữ liệu Sql Server.

Xây dựng các màn hình giao diện của ứng dụng, thao tác vơi cơ sở dữ liệu, phát triển phần mềm, xây dựng và triển khai ứng dụng web.

Xây dựng các màn hình giao diện của ứng dụng, thao tác vơi cơ sở dữ liệu, phát triển phần mềm, xây dựng và triển khai ứng dụng web.

Kết hợp với các tiện ích web: HTML5, CSS3, JQuery, Bootstrap, Ajax, các hiệu ứng... để có thể lập trình web với độ hoàn thiện cao.

Phân tích và phát triển ứng dụng website theo mô hình MVC và theo quy trình sản xuất phần mềm công nghiệp V4.0, 100% học viên hoàn thành khóa học được cam kết việc làm

Thời gian học: >=100h

Nội dung khóa học lập trình website với java framework spring

PHẦN 1 (JC): LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI JAVA (JAVA CORE)
 • Buổi 01: Java và lập trình hướng đối tượng, biến, kiểu dữ liệu...
 • Buổi 02: Các toán tử, biểu thức, Nhập/xuất.
 • Buổi 03: Sử dụng các cấu trúc điều kiện.
 • Buổi 04: Sử dụng các cấu trúc điều khiển lặp
 • Buổi 05, 06, 07: Lập trình hướng đối tượng
 • Buổi 08: Lớp trừu tượng (Abstract)
 • Buổi 09: Lớp giao diện (Interface)
 • Buổi 10: Làm việc với chuỗi (String)
 • Buổi 11: Các lớp tiện ích của java.
 • Buổi 12: Xử lý ngoại lệ trong java (try...catch)
 • Buổi 13: Lập trình đa luồng (Multi Threading)
 • Buổi 14, 15: Làm việc với tệp tin, Ôn tập tổng kết (JC)
Buổi
Nội dung chi tiết
01
Java và lập trình hướng đối tượng, biến, hằng, kiểu dữ liệu
 •   Tìm hiểu khái niệm lập trình Hướng đối tượng
 •   Các đặc điểm ngôn ngữ lập trình Java
 •   Cài đặt môi trường lập trình Java (JDK, Netbean hoặc Eclipse)
 •   Cấu trúc của chương trình java và các qui tắc cơ bản của ngôn ngữ Java
 •   Các kiểu dữ liệu truyền thống
 •   Khai báo và sử dụng biến đơn, biến mảng
01
Các toán tử, biểu thức, Nhập/xuất trong java
 •   Các toán tử và biểu thức
 •   Sử dụng các lớp Scanner, System,... để nhập dữ liệu và hiển thị thông tin.
03
Sử dụng các cấu trúc điều kiện
 •   If; if….else….; if…else if….
 •   Switch …case
Thực hành: Lập trình giải quyết được một số bài toán liên quan đến kiểm tra điều kiện và rẽ nhánh
04
Sử dụng các cấu trúc lặp
 •   Vòng lặp for
 •   Vòng lặp while, do…while
 •   Vòng lặp foreach
 •   Các lệnh break, continue…
Thực hành: Lập trình giải quyết một số các bài toán liên quan đến lệnh lặp.
05

06

07
Lập trình hướng đối tượng trong java
 •   Xây dựng lớp, các thành phần của lớp
 •   Khai báo và khởi tạo các đối tượng
 •   Kế thừa một lớp
 •   Hàm tạo (Constructor), từ khóa this, super,..
 •   Phân quyền truy cập các thành phần của lớp
 •   Thành phần tĩnh, final, truyền đối số qua tham chiếu/tham trị
 •   Nạp chồng (Overloading) và ghi đè (Overriding) các phương thức….
Thực hành: Viết các chương trình lập trình hướng đối tượng, kế thừa và thành thạo các kỹ thuật làm việc với các thành phần của lớp.
08
Lớp trừu tượng
 •   Khai báo và sử dụng lớp trừu tượng (Abstract Class)
 •   Phương thức trừu tượng (Abstract Method)
Thực hành: Viết các chương trình ứng dụng kỹ thuật sử dụng lớp trừu tượng.
09
Lớp giao diện
 •   Khái niệm Interface
 •   Xây dựng và sử dụng Interface
Thực hành: Viết các chương trình sử dung interface và các lớp kế thừa từ interface.
10
Sử dụng các lớp liên quan đến chuỗi
 •   Làm việc với lớp String, StringBuffer
 •   Làm việc với lớp StringBuilder
 •   Làm việc với lớp StringTokenizer
Thực hành: Viết các chương trình liên quan đến việc sử lý chuỗi thông qua các lớp được cung cấp trong java.
11
Các lớp tiện ích của java
 •   Lớp Math, Date
 •   Collection API (các lớp Array, Vector, Map..)
 •   Các lớp khác thuộc gói java.util
Thực hành: Sử dụng các lớp tiện tích thuộc gói java.util, đặc biệt là các lớp quản lý tập hợp, danh sách,…
12
Xử lý ngoại lệ trong Java
 •   Khái niệm lỗi ngoại lệ (Exception)
 •   Sử dụng cấu trúc try…catch…finally
 •   Một số lớp quản lý lỗi ngoại lệ
Thực hành: Viết được một số chương trình bẫy các lỗi ngoại lệ phát sinh trong quá trình chạy chương trình.
13
Lập trình đa luồng
 •   Khái niệm đa luồng (Multi-Thread)
 •   Sử dụng Thread và Runnable
 •   Xử lý các tình huống tranh chấp trong đa luồng.
Thực hành: Viết được các chương trình demo sử dụng kỹ thuật đa luồng
14
Nhập/xuất tệp tin
 •   Xử dụng các lớp trong gói java.io
 •   Làm việc với tệp nhị phân, tệp văn bản và tệp đối tượng.
Thực hành: Viết được chương trình có thể đọc dữ liệu từ tệp hoặc ghi ra tệp.
15
Ôn tập và giới thiệu các tính năng mới trong java
 •   Ôn tập các nội dung đã được học
 •   Giới thiệu các tính năng mới
Thực hành: Các bài thực hành tổng hợp
Kiểm tra hết học phần - [120 phút]
PHẦN 2 (HCJ): THIẾT KẾ GIAO DIỆN WEBSITE VỚI HTML3, CSS3, JAVASCRIPT, BOOTSTRAP, JQUERY, AJAX, CẮT GHÉP GIAO DIỆN
 • Buổi 01:   Làm việc với HTML, HTML5
 • Buổi 02:   Các thẻ bố cục nội dung trong HTML5
 • Buổi 03:   Làm việc với CSS, CSS3, các tính năng nâng cao
 • Buổi 04:   Giới thiệu và sử dụng javascript trong web
 • Buổi 05:   Giới thiệu và xử lý sự kiện trong javascript
 • Buổi 06:   JQuery, Ajax và các hiệu ứng, slideshow
 • Buổi 07:   Sử dụng Bootstrap trong thiết kế giao diện web
Buổi
Nội dung chi tiết
16
HTML-HTML5, table, form...
 •   Giới thiệu HTML
 •   Cấu trúc của trang HTML
 •   Thẻ xác định khai báo thông tin cho trang web <head>
 •   Thẻ xác định tiêu đề cho trang web <title>
 •   Thẻ meta xác định siêu dữ liệu <meta />
 •   Thẻ xác định phần thân (nội dung) trang web<body>
 •   Một số các thẻ cơ bản trong HTML, HTML5.
 •   Thẻ tạo bảng biểu (Table)
 •   Biểu mẫu nhập dữ liệu (Form)
 •   Các phần tử trong biểu mẫu của HTML
 •   Các phần tử mới trong biểu mẫu của HTML5
17
Giới thiệu các thẻ bố cục nội dung trong HTML5,CSS và CSS3 cơ bản
 •   Giới thiệu các thẻ <div> <lable> <span> <detail> <summary>….
 •   Giới thiệu các thẻ <header> <nav> <session> <acticle> <aside>...
 •   Khái niệm tổng quan về css và CSS3
 •   Tương tác giữa CSS và HTML
 •   Cú pháp của CSS, CSS3
18
Giới thiệu về CSS, CSS3 các tính năng nâng cao
 •   Các bộ chọn, bộ chọn thuộc tính,..
 •   Sử dụng CSS, CSS3 trình bày giao diện web
19
Giới thiệu và sử dụng javascript trong trang web
 •   Giới thiệu cách sử dụng javascript
 •   Nhúng javascript vào trang HTML
 •   Khai báo biến trong javascript
 •   Tìm hiểu hàm alert(), confirm() , prompt()
 •   Các toán tử trong javascript
 •   Lệnh rẽ nhánh trong javascript
 •   Vòng lặp trong javascript
 •   Mảng trong javascript
 •   Hàm trong javascript
 •   Chuỗi trong javascript
20
Đối tượng và xử lý sự kiện trong javascript
 •   Làm việc với các đối tượng cơ bản
 •   Sử dụng các thuộc tính và phương thức
 •   Làm việc với các sự kiện phổ biến trong Javascript
 •   Làm việc với các đối tượng của trình duyệt
21
Giới thiệu về JQUERY, AJAX, và các hiệu ứng
 •   Khái niệm tổng quan về JQuery
 •   Cách sử dụng JQuery
 •   Truy xuất các phần tử CSS qua JQuery Selector
 •   Các sự kiện với JQuery
 •   Gắn kế các sự kiện
 •   Các hiệu ứng với JQuery
22
Sử dụng bootstrap trong thiết kế giao diện web
 •   Giới thiệu về bootstrap, bootstrap 3
 •   Tải và nhúng bootstrap vào trang web
 •   Sử dụng Bootstrap Grid
 •   Sử dụng Bootstrap CSS
 •   Bootstrap components
 •   Bootstrap Typography
 •   Bootstrap Tables
 •   Bootstrap Forms
 •   Sử dụng các thành phần trong Bootstrap Forms
 •   Bootstrap Images
 •   Bootstrap Responsive Utilities
 •   Bootstrap Glyphicons
 •   Bootstrap Navigation Elements
 •   Bootstrap Pagination, Thumbnails,...
PHẦN 3 (DBSQL): THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU CHO ỨNG DỤNG JAVA WEB
 • Buổi 01:   Giới thiệu SQL Server 2016, Mô hình dữ liệu, Tạo cơ sở dữ liệu, bảng, các ràng buộc.
 • Buổi 02, 03, 04:   Thao tác với cơ sở dữ liệu (DML)
 • Buổi 05, 06:   Làm việc với các đối tượng View, Stored Procedure, Trigger
Buổi
Nội dung chi tiết
23
Giới thiệu SQL Server 2016, Mô hình dữ liệu, Tạo cơ sở dữ liệu, bảng, các ràng buộc
 •   Giải thích khái niệm về dữ liệu và cơ sở dữ liệu
 •   Mô tả các cách tiếp cận để quản lý dữ liệu
 •   Định nghĩa DBMS và các lợi ích
 •   Giải thích sự khác nhau của các mô hình dữ liệu
 •   Định nghĩa và giải thích RDBMS
 •   Mô tả các thực thể, bảng và các tính chất của bảng
 •   Định nghĩa và mô tả các thành phần của mô hình E-R
 •   Giải thích ERD và cách sử dụng
 •   Vẽ mô hình ERD
 •   Mô tả kiến trúc của SQL Server 2016
 •   Danh sách các phiên bản khác nhau của SQL Server 2016
 •   Các tính năng mới trong SQL Server 2016
 •   Kết nối trong SQL Server 2016
 •   Tạo và quản lý dữ liệu trong SQL Server 2016
 •   Giới thiệu các kiểu dữ liệu trong SQL 2016
 •   Tạo và quản lý bảng trong cơ sở dữ liệu
 •   Tạo các ràng buộc trên các cột trong bản
24

25

26
Thao tác với cơ sở dữ liệu, T-SQL, DML
 •   Giới thiệu về T-SQL
 •   Các loại câu lệnh khác nhau trong T-SQL
 •   Các kiểu dữ liệu được hỗ trợ trong T-SQL
 •   Các phép toán trong T-SQL
 •   Các loại câu lệnh DML (Select, Insert, Update, Delete)
 •   Xử lý truy vấn nâng cao trong T-SQL
27

28
Tạo và sử dụng View, Stored Procedure, Trigger
 •   Định nghĩa views
 •   Mô tả các kỹ thuật tạo, sửa, xóa views
 •   Định nghĩa các thủ tục
 •   Mô tả các kỹ thuật tạo, sửa, xóa thủ tục
 •   Các thủ tục lồng nhau
 •   Giải thích trigger
 •   Các loại trigger khác nhau
 •   Mô tả các kỹ thuật tạo, sửa, xóa trigger
 •   Trigger lồng nhau
Phần 4 (JDBC) – SỬ DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VỚI JAVA WEB - Buổi 29
Các khái niệm JDBC
 •   Giải thích kiến trúc JDBC và kết nối cơ sở dữ liệu
 •   Giải thích cách tạo ra ứng dụng JDBC
 •   Giải thích các tạo các truy vấn và các loại truy vấn khác nhau.
 •   Xử lý các ngoại lệ trong ứng dụng JDBC
 •   Sử dụng các thủ tục, các giao dịch
 •   Mô tả Rowsets
 •   Giải thích JDBCRowSet và CacheRowSet
Những tính năng mới của JDBC (4.0, 4.1, 4.2)
 •   Giải thích Auto loading trong JDBC và các tính năng tăng cường trong quản lý kết nối.
 •   Mô tả ResultSet và các tính năng tăng cường trong xử lý ngoại lệ của SQL.
 •   Giải thích sự hỗ trợ RowID, Large Data Object.
 •   Mô tả lớp giao diện RowsetFactory và RowsetProvider.
 •   Mô tả JoinRowset, WebRowset và FilteredRowset.
PHẦN 5 (JMVC): JAVA MODEL - VIEW - CONTROLLER, FRAMEWORK SPRING, HIBERNATE
 • Buổi 01:   Giới thiệu về ứng dụng Web,Java Servlet.
 • Buổi 02:   Session Checking.
 • Buổi 03:   Giới thiệu về Spring Framework.
 • Buổi 04:   Làm việc với Spring Framework.
 • Buổi 05:   Interceptors and Tags
 • Buổi 06:   OGNL, Validation and Internationalization
 • Buổi 07:   Làm việc với Hibernate
 • Buổi 08:   Làm việc với Spring + Hibernate
Buổi
Nội dung chi tiết
30
Giới thiệu về ứng dụng Web, Java Servlet
 •   Giải thích về ứng dụng web và các lợi ích của chúng.
 •   Mô tả kiến trúc và các thành phần của ứng dụng Web.
 •   Mô tả vai trò của giao thức HTTP và các phương thức sử dụng cho việc truy cập trang web.
 •   Mô tả các kiểu thành phần khác nhau sử dụng trong phát triển ứng dụng Web.
 •   Mô tả vòng đời và cấu trúc thư mục của ứng dụng web.
 •   Phát triển một ứng dụng web trên môi trường NetBearn.
 •   Servlet API, kiến trúc và vòng đời của Servlet.
 •   Các phương thức ServletRequest và ServletResponse.
 •   Mô tả các sử dụng Response hearders.
 •   Cách đọc nội dung văn bản, dữ liệu nhị phân từ một request
 •   ServletConfig và ServletContext.
 •   Mô tả RequestDispatcher
31
Session Checking
 •   Session Tracking Techniques
 •   Giải thích phương thức URL Rewriting cho việc theo dõi phiên.
 •   Sử dụng hidden field như thế nào.
 •   Giải thích cách sử dụng lớp Cookie và các phương thức.
 •   Lưu trữ và truy xuất thông tin trong Session
 •   Mô ta cách sử dụng HttpSession và các phương thức.
 •   Làm thế nào để vô hiệu hóa một phiên
32
Giới thiệu về Spring Framework
 •   Giải thích mô hình MVC (Model-View-Controller)
 •   Giải thích vai trò của các thành phần tham gia trong kiến trúc của mô hình MVC.
 •   Các cách tiếp cận JSP Model 1 và JSP Model 2.
 •   Mô tả Spring Framework.
 •   Các thành phần phát triển ứng dụng web sử dụng Spring framework.
33
Làm việc với Spring Framework
 •   Giải thích các tính năng mới của Strust 2 Framework.
 •   Kiến trúc của Spring Framework.
 •   Giải thích các thành phần và vòng đời của Spring Framework
 •   Giải thích quá trình quản lý dữ liệu từ Javabean.
 •   Làm thế nào để cấu hình các thành phần trong Spring Framework.
 •   Làm thế nào để phát triển ứng dụng Web sử dụng Spring Framework.
34
Interceptors and Tags
 •   Mô tả mục đích của Interceptors trong Spring Framework.
 •   Giải thích các kiểu khác nhau của Buil-in Interceptors
 •   Mô tả Interceptors Stacks.
 •   Quá trình tạo tùy biến interceptors trong Spring Framework.
 •   Data Tags
 •   Control Tags
 •   UI Tags
35
OGNL, Validation and Internationalization
 •   Giải thích việc sử dụng ValueStack.
 •   Giải thích OGNL Expression Language.
 •   Giải thích việc sử dụng các bộ chuyển đổi và các kiểu của chúng.
 •   Validation
 •   Tính quốc tế hóa (internationlization)
 •   Sử dụng i18N
36

37
Làm việc với Hibernate, Spring + Hibernate
 •   Hibernate framework - An Overview
 •   Hibernate association and collection mapping
 •   Hibernate object lifecycle
 •   Hibernate Transaction management
 •   Hibernate querying
 •   Hibernate HQL
 •   Java Persistence API
 •   Làm việc với Spring + Hibernate
Kiểm tra đánh giá kết quả (120 phút)
PHẦN 6 (JPRJ): TRIỂN KHAI DỰ ÁN THỰC TẾ + THỰC TẬP CÙNG DOANH NGHIỆP + GIỚI THIỆU VIỆC LÀM [38-50]
Tìm hiểu dự án - Xây dựng Team
 •   Xây dựng Team
 •   Phân tích dự án
 •   Tìm hiểu các chức năng của dự án
 •   Phân công nhiệm vụ các thành viên tham gia dự án
Xây dựng trang quản trị hệ thống (Back-End)
 •   Xử lý các trang quản lý danh mục
 •   Xử lý các trang quản lý khách hàng
 •   Xử lý các trang quản trị đơn hàng
 •   Xử lý thống kê (Sản phẩm, khách hàng, đơn hàng,..)
 •   Xử lý các trang quản lý bình luận, đánh giá,...
 •   Xử lý các trang quản lý tin tức
 •   Xử lý các trang quản lý người dùng hệ thống
 •   ...
 •   Xây dựng các ứng dụng tích hợp, ứng dụng dịch vụ (webservice)
Xây dựng trang người dùng (Front-End)
 •   Xây dựng trang chủ
 •   Xây dựng trang đăng ký, đăng nhập thành viên
 •   Xây dựng và xử lý menu người dùng
 •   Xây dựng trang trình bày nội dung, sản phẩm
 •   Xử lý các chức năng bình luận, đánh giá,…
 •   Xây dựng trang giỏ hàng
 •   Xử lý thanh toán và mua hàng,…
 •   Giả lập các thanh toán trực tuyến
 •   Nhúng mạng xã hội, Google Map, Google plus, Facebook,..
 •   …

HỌC VIÊN DEVMASTER ĐÃ THÀNH CÔNG VÀ NGƯỜI TIẾP THEO CHÍNH LÀ BẠN!

Liên hệ

Cơ sở 1:

  Tầng 6 - Tòa nhà Viện Công Nghệ (RIMT)
       25 Vũ Ngọc Phan - Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội

  0978.611.889

 devmaster.contact@gmail.com

 hna.tvchung@gmail.com

Cơ sở 2:

  Tầng 6, Số 140 - Đường Cầu Diễn - Nguyên Xá - P. Minh Khai - Q. Bắc Từ Liêm - Tp. Hà Nội

  0978.611.889


  Giờ làm việc:
 • Từ Thứ 2 đến Thứ 6 : 07h30 -> 21h30
 • Thứ 7 - Chủ nhật : 07h30 -> 17h00
Gửi tin nhắn Facebook
Gửi tin nhắn Facebook