Top

TẠI SAO BẠN NÊN HỌC VỚI LẬP TRÌNH WEB VỚI PHP&MYSQL?

50%

Website trên thế giới được xây dựng bằng PHP

577.000

Kết quả tìm kiếm cho từ khóa “Tuyển dụng lập trình viên PHP”

500-1000$

Là mức lương cơ bản của Lập trình viên PHP

BẠN CÓ PHÙ HỢP VỚI LẬP TRÌNH WEB VỚI PHP & MYSQL?

Tốt nghiệp PTTH hoặc đang theo học ĐH, CĐ, trung cấp

Đã tốt nghiệp PHTH hoặc đang theo học tại các trường Trung cấp, CĐ, ĐH.

Phát triển ứng dụng tại doanh nghiệp

Nhân viên phát triển ứng dụng tại các doanh nghiệp

Đam mê ngành lập trình

Đam mê với ngành lập trình, học PHP

Có kiến thức cơ bản về máy tính

Có kiến thức cơ bản về máy tính và Tin học đại cương,

TẠI SAO BẠN NÊN HỌC TẠI DevMaster?

Công nghệ đào tạo hàng đầu

Phương pháp giảng dạy Blended Learning & DMEDA chú trọng kỹ năng thực hành.
75% thực hành, 20% lý thuyết, 5%(Kiểm tra, Phỏng vẫn, Viết CV, Văn hóa doanh nghiệp)

Thực hành trên nền tảng doanh nghiệp

Thực tập tại Trung tâm Phần mềm D-Soft.
Được sự hỗ trợ tận tình của giảng viên, các chuyên gia hàng đầu của các công ty phần mềm F-Soft, CMC, Framgia, Luvina, Ominext, HiPT, LG...

Môi trường học tập hợp chuẩn Quốc tế

Đơn vị đào tạo duy nhất tại Việt Nam áp dụng hệ thống ISO 9001:2008 trong dịch vụ hỗ trợ đào tạo.

Bảo hành học tập trọn đời

Duy trì mãi mãi lớp học công nghệ dành cho học viên đã tốt nghiệp.

Bạn làm được những gì sau khóa học

Sử dụng và phát triển mã nguồn mở

Sử dụng và phát triển thành thạo mã nguồn mở trên các nền tảng công nghệ Framework như Joomla, Magento, Drupal, Cake PHP, ...;

Nắm vững quy trình phát triển web

Nắm vững quy trình phát triển ứng dụng web;

Tự tin ứng tuyển vị trí lập trình

Tự tin ứng tuyển vị trí Website Developer ở các công ty phần mềm lớn

 

Thời gian học: 126h

Nội dung khóa học

PHẦN 1 (WHCJ): LẬP TRÌNH WEB (FrontEnd)
 • Tổng quan về ngôn ngữ lập trình Web
 • Ngôn ngữ đánh dấu văn bản HTML, HTML5
 • Table và form trong HTML, HTML5
 • Các thẻ bố cục nội dung trong HTML5
 • CSS và CSS3 cơ bản
 • CSS, CSS3 các tính năng nâng cao
 • Sử dụng javascript trong trang web
 • Đối tượng và xử lý sự kiện trong javascript
 • JQUERY, AJAX, và các hiệu ứng
 • Sử dụng bootstrap trong thiết kế giao diện web
 • Photoshop trong lập trình Web
 • Cắt ghép giao diện Web
Nội dung chi tiết
Tổng quan về ngôn ngữ lập trình Web
 • - Môi trường tạo trang web
 • - Web tĩnh và web động
 • - Công nghệ lập trình web
 • - HTML5 và CSS3
Ngôn ngữ đánh dấu văn bản HTML, HTML5
 • - HTML và cấu trúc của trang HTML
 • - Thẻ xác định khai báo thông tin cho trang web <head>
 • - Thẻ xác định tiêu đề cho trang web <title>
 • - Thẻ meta xác định siêu dữ liệu <meta />
 • - Thẻ xác định phần thân (nội dung) trang web<body>
 • - Một số các thẻ cơ bản trong HTML, HTML5
 • Thực hành: Sử dụng công cụ Adobe Dreamweaver CS5, PHP Designer, SublineText.. để tạo ứng dụng web
Table và form trong HTML, HTML5
 • - Thẻ tạo bảng biểu (Table)
 • - Biểu mẫu nhập dữ liệu (Form)
 • - Các phần tử trong biểu mẫu của HTML
 • - Các phần tử mới trong biểu mẫu của HTML5
Các thẻ bố cục nội dung trong HTML5
 • - Các thẻ <div> <lable> <span> <detail> <summary>….
 • - Các thẻ <header> <nav> <session> <acticle> <aside>
CSS và CSS3 cơ bản
 • - Tổng quan về CSS và CSS3
 • - Tương tác giữa CSS và HTML
 • - Cú pháp của CSS, CSS3
CSS, CSS3 các tính năng nâng cao
 • - Các bộ chọn, bộ chọn thuộc tính,..
 • - Sử dụng CSS, CSS3 trình bày giao diện web
Sử dụng javascript trong trang web
 • - Cách sử dụng javascript
 • - Nhúng javascript vào trang HTML
 • - Khai báo biến trong javascript
 • - Hàm alert(), confirm() , prompt()
 • - Các toán tử trong javascript
 • - Lệnh rẽ nhánh trong javascript
 • - Vòng lặp trong javascript
 • - Mảng trong javascript
 • - Hàm trong javascript
 • - Chuỗi trong javascript
Nội dung chi tiết
Đối tượng và xử lý sự kiện trong javascript
 • - Làm việc với các đối tượng cơ bản
 • - Sử dụng các thuộc tính và phương thức
 • - Làm việc với các sự kiện phổ biến trong Javascript
 • - Làm việc với các đối tượng của trình duyệt
JQUERY, AJAX, và các hiệu ứng
 • - Tổng quan về JQuery
 • - Cách sử dụng JQuery
 • - Truy xuất các phần tử CSS qua JQuery Selector
 • - Các sự kiện với JQuery
 • - Gắn kết các sự kiện
 • - Các hiệu ứng với JQuery
 • - Sử dụng cú pháp jQuery để viết các xử lý trên trang web, nhằm tạo hiệu suất nhanh hơn.
 • - Sử dụng thêm một số plugin JQuery hỗ trợ như JQuery Validation
 • - Cài đặt các jQuery Plugin nhằm làm cho trang web sống động và có giao diện chuyên nghiệp hơn
Sử dụng bootstrap trong thiết kế giao diện web
 • - Giới thiệu về bootstrap, bootstrap 3
 • - Tải và nhúng bootstrap vào trang web
 • - Sử dụng Bootstrap Grid
 • - Sử dụng Bootstrap CSS
 • - Bootstrap components
 • - Bootstrap Typography
 • - Bootstrap Tables
 • - Bootstrap Forms
 • - Sử dụng các thành phần trong Bootstrap Forms
 • - Bootstrap Images
 • - Bootstrap Responsive Utilities
 • - Bootstrap Glyphicons
 • - Bootstrap Navigation Elements
 • - Bootstrap Pagination, Thumbnails, ….
Photoshop trong lập trình Web
 • - Các thao tác cơ bản trong Photoshop
 • - Các thao tác với vùng chọn, cắt HTML ,…
Cắt ghép giao diện Web
 • - Chuyển từ file thiết kế Photoshop (*.psd) sang giao diện Web với (HTML5, CSS3, Jquery, Bootstrap,…)
PHẦN 2 (PSQL): LẬP TRÌNH WEB VỚI PHP&MYSQL
 • Ngôn ngữ lập trình PHP
 • Một số các kỹ thuật cơ bản
 • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (MySQL)
 • Lập trình PHP kết nối CSDL
 • Lập trình hướng đối tượng trong PHP
 • Lập trình PHP kết nối MySQL và sử dụng các thư viện
 • Giới thiệu mô hình MVC
 • Một số kỹ thuật nâng cao
 • PHP Framework và CMS
Nội dung chi tiết
Ngôn ngữ lập trình PHP
 • - Cài đặt (APACHE, PHP, MYSQL)
 • - Kịch bản PHP (script), cú pháp của ngôn ngữ
 • - Xử lý Form trong PHP (POST, GET,..)
 • - Biến, hằng số, kiểu dữ liệu,…
 • - Các cấu trúc điều khiển: if, switch, for, while,…
 • - Mảng và các thao tác xử lý mảng.
 • - Khái niệm về hàm, tạo và sử dụng hàm
 • - Sử dụng các hàm include, require,..
 • - Các đối tượng Session, Cookie trong PHP
Một số các kỹ thuật cơ bản
 • - Làm việc với File và Upload file
 • - Xử lý Email với thư viện PHPMailer và các ngoại lệ
 • - Kỹ thuật rewriteUrl
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (MySQL)
 • - Khái niệm, kiểu dữ liệu,…
 • - Các đối tượng cơ sở dữ liệu
 • - Các câu lệnh thao tác dữ liệu(Select, insert, update, delete,…)
 • - Sao lưu, phục hồi cơ sở dữ liệu (Backup, Restore)
 • - Công cụ MySQL Workbench, Navicat,..
 • - Xây dựng cơ sở dữ liệu: Tin tức, Giới thiệu và mua/bán sản phẩm trực tuyến
Lập trình PHP kết nối CSDL
 • - Kết nối từ PHP đến MySQL
 • - Các hàm truy cập dữ liệu thông thường
 • - Thực thi các câu lệnh T-SQL (Select, Insert, Update, Delete,..)
 • - Trình bày dữ liệu từ MySQL trên trang PHP
Lập trình hướng đối tượng trong PHP
 • - Đối tượng (Object) và lớp (Class)
 • - Thuộc tính (Properties) và phương thức (Method)
 • - Magic Method trong PHP
  • Hàm __construct()
  • Hàm __destruct()
  • Hàm __toString()
  • Hàm clone(); __sleep() ; __wakeup
Nội dung chi tiết
 • - Tính kế thừa (extends) và viết đè (overwrite)
 • - Các bổ từ truy cập (public – protected – private)
 • - Self & Parent
 • - Static, Constant, Final Method
 • - Abstract class
 • - Interfaces
 • - __set() & __get() method
 • - Serialization
Lập trình PHP kết nối MySQL và sử dụng các thư viện
 • - Sử dụng thư viện PDO (PHP Data Object)
 • - CRUD: Create – Read – Update – Delete
 • - Thực thi các câu lệnh SQL sử dụng PDO
  • + Hiển thị danh sách
  • + Thêm/sửa/Xóa
 • - Sử dụng một số Template Engine
 • Áp dụng với dự án: Tin tức, giới thiệu và mua/bán sản phẩm trực tuyến
Giới thiệu mô hình MVC
 • - Mô hình MVC
 • - Model, View, Controller
 • - Ưu , nhược điểm của mô hình MVC
 • - Luồng xử lý trong mô hình MVC
 • - Thực hành với mô hình MVC
Một số kỹ thuật nâng cao
 • - Thiết kế giỏ hàng
 • - Tích hợp công cụ thanh toán trực tuyến (VD: nganluong.vn)
 • - Nhúng mạng xã hội: Google Map, Google plus, Facebook,..
 • - Hỗ trợ trực tuyến: skyper, yahoo,….
 • - Công cụ quản lý mã nguồn: Git/SVN
 • - AJAX trong ngôn ngữ PHP
 • - Tăng tốc website bằng kỹ thuật Cache
PHP Framework và CMS
 • - Các Framework, CMS phổ biến: Zend, CakePHP, CodeIgniter, WordPress, Durpal, Joomla, …
PHẦN 3: THỰC TẬP TẠI TRUNG TÂM GIẢI PHÁP PHẦN MỀM GTO-SOFWARE
PHẦN 4: ĐỰ ÁN CUỐI KHÓA, XÂY DỰNG DỰ ÁN THỰC THẾ (CUỐI KHÓA)
 • Xây dựng trang quản trị (BackEnd)
 • Xây dựng trang người dùng (FrontEnd)
Nội dung chi tiết
Xây dựng trang quản trị (BackEnd)
 • - Trang xử lý đăng nhập, đăng xuất
 • - Trang quản trị
 • - Xử lý các trang quản lý danh mục
 • - Xử lý các trang quản lý khách hàng
 • - Xử lý các trang quản trị đơn hàng
 • - Xử lý thống kê (Sản phẩm, khách hàng, đơn hàng,..)
 • - Xử lý các trang quản lý bình luận, đánh giá,
Nội dung chi tiết
Xây dựng trang người dùng (FrontEnd)
 • - Xây dựng trang chủ
 • - Xây dựng trang đăng ký, đăng nhập thành viên
 • - Xây dựng và xử lý menu người dùng
 • - Xây dựng trang trình bày nội dung, sản phẩm
 • - Xử lý các chức năng bình luận, đánh giá,…
 • - Xây dựng trang giỏ hàng
 • - Xử lý thanh toán và mua hàng,…
 • - Giả lập các thanh toán trực tuyến
 • - Nhúng mạng xã hội, Google Map, Google plus, Facebook,..
Bảo vệ đồ án cuối khóa

HỌC VIÊN DEVMASTER ĐÃ THÀNH CÔNG VÀ NGƯỜI TIẾP THEO CHÍNH LÀ BẠN!

Liên hệ

Cơ sở 1:

  Tầng 6 - Tòa nhà Viện Công Nghệ (RIMT)
       25 Vũ Ngọc Phan - Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội

  0978.611.889

 devmaster.contact@gmail.com

 hna.tvchung@gmail.com

Cơ sở 2:

  Tầng 6, Số 140 - Đường Cầu Diễn - Nguyên Xá - P. Minh Khai - Q. Bắc Từ Liêm - Tp. Hà Nội

  0978.611.889


  Giờ làm việc:
 • Từ Thứ 2 đến Thứ 6 : 07h30 -> 21h30
 • Thứ 7 - Chủ nhật : 07h30 -> 17h00
Gửi tin nhắn Facebook
Gửi tin nhắn Facebook