Top
Trang chủ » Kho tài liệu » Lập trình WEB với ASP.NET MVC 5 (FULL)


Cập nhật ngày: 12/1/2017 11:49:32 PM

Bài 03 - Xây dựng các lớp, các thành phần của lớpLớp và khai báo lớp
Tạo đối tượng
Thuộc tính
Phương thức
Truy xuất các thành phần bên trong đối tượng
Biến tĩnh và phương thức tĩnh
Truyền tham số cho phương thức
Phương thức khởi tạo và từ khóa “this”, Phương thức hủy


Video Bài giảng
Video Hướng dẫn thực hành

Phần I

Hướng dẫn thực hành Lab03:

Lab 03.1

Viết chương trình C# thực hiện một số công việc sau: Bước 1: Mở Visual Studio 2015, vào menu File -> New -> Project -> chọn loại project “Console Application”, nhập tên project, tên solution -> OK.
 

 
Bước 2: Kích chuột phải vào project “Lab03_01” chọn Add -> Class -> đặt tên là “Car” sau đó code theo gợi ý sau:

Bước 3: Mở tệp Program.cs và code cho hàm Main theo gợi ý sau:
 
Bước 4: Nhấn Ctrl+F5 để chạy và xem kết quả
 

Lab 03.2

Viết chương trình C# thực hiện một số công việc sau:
 • Tạo lớp Contact với các trường (id, firstname, lastname, address, phone, email), các trường khai báo với phạm vi private.
 • Tạo các thuộc tính cho các trường.
 • Viết phương thức hiển thị thông tin contact.
 • Tạo 2 đối tượng và gọi phương thức để test.
Bước 1: Kích chuột phải vào Solution “Lab03” chọn Add -> New Project ->Nhập tên -> Chọn OK.
Bước 2: Kích chuột phải vào project “Lab03_02” chọn Add -> Class -> đặt tên là “Contact” sau đó code theo gợi ý sau:
Bước 3: Mở tệp Program.cs và code cho hàm Main theo gợi ý sau:

Bước 4: Nhấn Ctrl+F5 để chạy và xem kết quả

Lab 03.3

Viết chương trình C# thực hiện một số công việc sau:
 • Tạo lớp Student với các thuộc tính khai báo tự động (Id, Name, Age).
 • Tạo phương thức Display để hiển thị thông tin sinh viên.
 • Tạo lớp StudentModel
 • Khởi tạo một danh sách gồm 5 sinh viên trong StudentModel.
 • Tạo các phương thức overloading GetStudent” trong lớp StudentModel để:
  • Trả về toàn bộ danh sách sinh viên
  • Trả về sinh viên theo Id.
  • Trả về sinh viên có tuổi từ x->y.
 • Khởi tạo StudentModel test trong Main.
Bước 1: Kích chuột phải vào Solution “Lab03” chọn Add -> New Project ->Nhập tên -> Chọn OK

 
Bước 2: Kích chuột phải vào project “Lab03_03” chọn Add -> Class -> đặt tên là “Student” sau đó code theo gợi ý sau:
 

 
Bước 3: Kích chuột phải vào project “Lab03_03” chọn Add -> Class -> đặt tên là “StudentModel” sau đó code theo gợi ý sau:
 
Bước 4: Mở tệp Program.cs và code cho hàm Main theo gợi ý sau:
Bước 5: Nhấn Ctrl+F5 để chạy và xem kết quả

 

Lab 03.4

Viết chương trình C# minh họa việc sử dụng từ khóa ref, out:

Bước 1: Kích chuột phải vào Solution “Lab03” chọn Add -> New Project ->Nhập tên -> Chọn OK.
 

 
Bước 2: Kích chuột phải vào project “Lab03_04” chọn Add -> Class -> đặt tên là “Utility” sau đó code theo gợi ý sau:
Bước 3: Mở tệp Program.cs và code cho hàm Main theo gợi ý sau:
Bước 5: Nhấn Ctrl+F5 để chạy và xem kết quả

Phần II - Bài tập tự thực hành

Bài 3.1: Viết ứng dụng C# thực hiện những công việc sau:
Tạo lớp Employee (nhân viên) với mô tả:
 • Các thành phần dữ liệu
  • id: Định danh, kiểu int.
  • name: Họ tên nhân viên, kiểu String
  • yearOfBirth: Năm sinh nhân viên, kiểu int
  • salaryLevel: Bậc lương, kiểu double
  • basicSalary: Lương cơ bản kiểu double. (Chú ý lương cơ bản là trường được sử dụng  chung cho mọi đối tượng của lớp Employee). 
 • GetIncome( ): trả lại thu nhập của nhân viên. Thu nhập được tính bằng bậc lương nhân lương cơ bản (salaryLevel * basicSalary). 
 • Display( ): hiển thị thông tin về nhân viên. Bao gồm các thông tin: định danh, tên, năm sinh, lương cơ bản, thu nhập. 
 • Hãy viết chương trình cài đặt lớp Employee và lớp sử dụng Employee.
Bài 3.2: Tạo lớp Book để biểu diễn quyển sách
 • Các trường.
  • string author ( tác giả).
  • int pages ( số trang).
  • string isbn (mã số tiêu chuẩn quốc tế).
  • string title ( tiêu đề).
  • int current page ( trang hiện tại).
 • Tạo constructor mặc định và thiết lập currentpage cho 1.
 • Tạo constructor với tất cả các tham số để khởi tạo các trường tương ứng.
 • Tạo phương thức flipPageForward (lật sang trang trước).
 • Tạo phương thức flipPageBackward (lật sang trang sau).
 • Viết chương trình để kiểm thử tất các tính năng của Book.
Bài 3.3: Tạo các lớp mô tả việc lưu trữ dữ liệu như sau:
Lớp GroupBooks (Mô tả bảng GroupBooks); Lớp Books (Mô tả bảng Books)
 • Xây dựng các thuộc tính để truy xuất đến các trường
 • Xây dựng các constructor (không tham số, có tham số)
 • Xây dựng các phương thức (Thêm, Sửa, Xóa, Hiển thị dữ liệu, Tìm kiếm)
 • Viết Chương trình để kiểm thử các tính năng trên.

Nguồn: Chung Trịnh - GTO

Liên hệ

Cơ sở 1:

  Tầng 6 - Tòa nhà Viện Công Nghệ (RIMT)
       25 Vũ Ngọc Phan - Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội

  0978.611.889

 devmaster.contact@gmail.com

 hna.tvchung@gmail.com

Cơ sở 2:

  Tầng 6, Số 140 - Đường Cầu Diễn - Nguyên Xá - P. Minh Khai - Q. Bắc Từ Liêm - Tp. Hà Nội

  0978.611.889


  Giờ làm việc:
 • Từ Thứ 2 đến Thứ 6 : 07h30 -> 21h30
 • Thứ 7 - Chủ nhật : 07h30 -> 17h00
Gửi tin nhắn Facebook
Gửi tin nhắn Facebook