Top
Trang chủ » Kho tài liệu » Lập trình CSDL MySQL


Cập nhật ngày: 4/22/2015 11:10:48 AM

Các kiểu dữ liệu trong CSDL MySQL
Trước khi đi sâu vào tìm hiểu cách thiết kế một cơ sở dữ liệu trong MySQL, chúng ta cần biết một số kiểu dữ liệu hay dùng: numeric(kiểu số), date and time(kiểu ngày tháng) và string(kiểu chuỗi hoặc văn bản).


Kiểu dữ liệu số – Numeric

Kiểu dữ liệu số nguyên Bytes Phạm vi giá trị
TINYINT 1 -127 đến 128 hoặc 0 đến 255
SMALLINT 2 -32768 đến 32767 hoặc 0 đến 65535
MEDIUMINT 3 -8388608 đến 838860 hoặc 0 đến 16777215
INT 4 -2147483648 đến 2147483647 hoặc 0 đến 4294967295
BIGINT 8 -9223372036854775808 đến 9223372036854775807 hoặc 0 đến 18446744073709551615

 

Kiểu dữ liệu số thực Bytes
FLOAT 4
DECIMAL 5 – 17
DOUBLE 8
REAL 4

Kiểu dữ liệu date time

Kiểu dữ liệu Phạm vi giá trị Mô tả
DATE ‘1000-01-01′ – ‘9999-12-31′ Trả về ngày tháng năm theo định dạng yyyy-mm-dd(năm-tháng-ngày)
DATETIME ‘1000-01-01 00:00:00′ – ‘9999-12-31 23:59:59′ Trả về ngày tháng năm kèm với thời gian định dạng YYYY-MM-DD HH:MM:SS (năm-tháng-ngày giờ-phút-giây)
TIMESTAMP bắt đầu từ 1970-01-01 00:00:00 Trả về một timestamp(thời điểm một hành động được tạo ra như insert, update,…) theo định dạng YYYY-MM-DD HH:MM:SS
TIME ‘-838:59:59′ – ‘838:59:59′ Trả về một thời điểm nhất định, định dạng HH:MM:SS
YEAR 1901 – 2155 Trả về một năm nhất định, được viết theo định dạng 2 chữ số(95) hoăc 4 chữ số(1995)

Kiểu dữ liệu chuỗi – String

Kiểu dữ liệu Phạm vi giá trị Mô tả
CHAR 1-255 ký tự Chứa một chuỗi có độ dài tối đa là 255 ký tự
VARCHAR 1-255 Chứa một biến chuỗi có độ dài tối đa là 255 ký tự
TINYTEXT 1-255 Chứa một văn bản có độ dài tối đa là 255 ký tự
TEXT 1-65,535 Chứa một văn bản có độ dài tối đa là 65,535 ký tự
BLOB 65,535 bytes Chứa đối tượng nhị phân
MEDIUMTEXT 16,777,215 Chứa một đoạn văn bản có độ dài tối đa là 16,777,215 ký tự
MEDIUMBLOB 16,777,215 bytes Chứa đối tượng nhị phân
LONGTEXT 4,294,967,295 Chứa một đoạn văn bản có độ dài tối đa là 4,294,967,295 ký tự
LONGBLOB 4,294,967,295 bytes Chứa đối tượng nhị phân
ENUM(x,y,z,…) 65535 giá trị Cho phép bạn tạo ra một danh sách các giá trị tùy chọn phù hợp 
Nguồn: vietobject

Liên hệ

Cơ sở 1:

  Tầng 6 - Tòa nhà Viện Công Nghệ (RIMT)
       25 Vũ Ngọc Phan - Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội

  0978.611.889

 devmaster.contact@gmail.com

 hna.tvchung@gmail.com

Cơ sở 2:

  Tầng 6, Số 140 - Đường Cầu Diễn - Nguyên Xá - P. Minh Khai - Q. Bắc Từ Liêm - Tp. Hà Nội

  0978.611.889


  Giờ làm việc:
  • Từ Thứ 2 đến Thứ 6 : 07h30 -> 21h30
  • Thứ 7 - Chủ nhật : 07h30 -> 17h00
Gửi tin nhắn Facebook
Gửi tin nhắn Facebook